linx e1692706831809 Linux Web Server Yönetiminde En Çok Kullanılan Shell Komutları

Linux Web Server Yönetiminde En Çok Kullanılan Shell Komutları

96
 1. ls: Mevcut dizindeki dosya ve klasörleri listeler. Örnek: ls -l (uzun formatlı listeleme)
 2. cd: Dizin değiştirmek için kullanılır. Örnek: cd /var/www/html (html dizinine git)
 3. pwd: Şu anki dizinin tam yolunu gösterir.
 4. cp: Dosya veya klasörleri kopyalar. Örnek: cp dosya.txt hedef_klasor/
 5. mv: Dosya veya klasörleri taşır veya yeniden adlandırır. Örnek: mv eski_ad yeni_ad
 6. rm: Dosya veya klasörleri siler. Örnek: rm dosya.txt (dosyayı sil) veya rm -r klasor/ (klasörü ve içeriğini sil)
 7. mkdir: Yeni bir klasör oluşturur. Örnek: mkdir yeni_klasor
 8. rmdir: Boş bir klasörü siler. Örnek: rmdir bos_klasor
 9. chmod: Dosya veya klasör izinlerini düzenler. Örnek: chmod 755 dosya.txt (örneğin, dosyaya okuma, yazma ve yürütme izni verir)
 10. chown: Dosya veya klasörün sahibini ve grubunu değiştirir. Örnek: chown kullanici:grup dosya.txt
 11. ps: Çalışan süreçleri listeler. Örnek: ps aux
 12. top: Sistem kaynaklarını canlı olarak izler.
 13. netstat: Ağ bağlantılarını ve port kullanımlarını gösterir. Örnek: netstat -tuln (TCP ve UDP bağlantılarını listeler)
 14. systemctl: Servisleri yönetmek için kullanılır (systemd ile). Örnek: systemctl start apache2 (Apache HTTP sunucusunu başlatır)
 15. journalctl: Sistem günlüklerini görüntüler. Örnek: journalctl -xe (hataları ve olayları görüntüler)
 16. nano veya vi: Metin düzenleyicileri, dosyaları düzenlemek için kullanılır. Örnek: nano dosya.txt
 17. wget veya curl: Dosyaları indirmek veya web istekleri yapmak için kullanılır. Örnek: wget https://example.com/dosya.txt
 18. ufw: Uncomplicated Firewall’u yönetir. Örnek: ufw allow 80/tcp (80 numaralı portu açar)
 19. grep: Metin içinde arama yapar. Örnek: grep "aranan_metin" dosya.txt
 20. tar: Arşivleri sıkıştırmak veya açmak için kullanılır. Örnek: tar -czvf dosya.tar.gz klasor/
 21. ssh: Uzak sunucuya güvenli bir şekilde bağlanmak için kullanılır. Örnek: ssh kullanici@uzak_sunucu_ip
 22. scp: Uzak sunucu ile dosya kopyalamak için kullanılır. Örnek: scp dosya.txt kullanici@uzak_sunucu_ip:hedef_klasor/
 23. df: Disk kullanımını gösterir. Örnek: df -h (insan okunabilir formatla disk kullanımını görüntüler)
 24. du: Dizinlerin veya dosyaların disk kullanımını gösterir. Örnek: du -sh klasor/ (klasörün toplam disk kullanımını görüntüler)
 25. cron: Zamanlanmış görevleri yönetmek için kullanılır. Örnek: crontab -e (kullanıcının cron görevlerini düzenler)
 26. wget: İnternet üzerinden dosya indirir. Örnek: wget https://example.com/dosya.txt
 27. curl: İnternet üzerinde veri alışverişi yapar. Örnek: curl https://example.com
 28. htop: Sistem kaynaklarını interaktif olarak izler.
 29. ifconfig veya ip: Ağ arabirimlerini ve IP adreslerini görüntüler. Örnek: ifconfig veya ip addr
 30. dig: DNS sorguları yapar. Örnek: dig example.com
 31. find: Dosya ve dizin araması yapar. Örnek: find /var/www -name "index.html"
 32. tail: Dosyanın sonundan belirli bir sayıda satırı görüntüler. Örnek: tail -n 10 dosya.log (son 10 satırı görüntüler)
 33. head: Dosyanın başından belirli bir sayıda satırı görüntüler. Örnek: head -n 20 dosya.log (ilk 20 satırı görüntüler)
 34. uname: Sistem bilgilerini görüntüler. Örnek: uname -a
 35. lsof: Açık dosya ve bağlantıları listeler. Örnek: lsof -i :80 (80 numaralı portu kullanan bağlantıları listeler)

Article Tags: · ·

Leave a Comment

Paylaş